Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

kissgirlmart
20:45
6635 f09f 500
Reposted frommalice malice vialiliowadusza liliowadusza

February 03 2019

kissgirlmart
18:04

February 01 2019

kissgirlmart
17:27

January 31 2019

kissgirlmart
20:22
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viasatyra satyra
kissgirlmart
20:20
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan vialiliowadusza liliowadusza
kissgirlmart
20:17
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
kissgirlmart
20:15
1394 5c21 500
Reposted fromrisky risky vialiliowadusza liliowadusza

November 06 2018

kissgirlmart
15:40
kissgirlmart
15:40
7958 a994 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
kissgirlmart
15:36

November 04 2018

kissgirlmart
22:18
1802 8b64 500
Reposted fromkicak kicak vialoca-blueberry loca-blueberry

October 28 2018

kissgirlmart
21:49

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn

October 17 2018

kissgirlmart
16:40
1510 e861 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaunno unno
kissgirlmart
16:38
kissgirlmart
16:37
2090 80cf 500
fot. Arthur Apparel
kissgirlmart
16:33
8477 7e71
Reposted fromsilence89 silence89 vialovesweets lovesweets

October 10 2018

19:17
8846 3883 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamiimi miimi

October 03 2018

kissgirlmart
08:30
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viaunknown6 unknown6
kissgirlmart
08:27

October 01 2018

kissgirlmart
20:25
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl