Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

kissgirlmart
10:29
2128 db3a 500

August 06 2017

kissgirlmart
10:25
kissgirlmart
10:24
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaoutofmyhead outofmyhead
kissgirlmart
10:21
3622 e957 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaskrzacik skrzacik

August 03 2017

kissgirlmart
18:52
4375 b587
Reposted fromfitvet fitvet vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
kissgirlmart
18:48
1089 ed58
Reposted fromGIFer GIFer vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
18:44
3105 d566 500
Reposted fromstrzepy strzepy viala-lu la-lu

August 02 2017

kissgirlmart
08:16
0147 7864
Reposted frompesy pesy viaIriss Iriss

July 31 2017

kissgirlmart
06:35
1980 23fc
Reposted fromfitvet fitvet viaskrzacik skrzacik
kissgirlmart
06:34
kissgirlmart
06:33
kissgirlmart
06:32

July 27 2017

kissgirlmart
20:54
5612 3a25
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasilence89 silence89

July 24 2017

kissgirlmart
14:55
3593 a676
Reposted fromoutline outline viaparamour paramour
kissgirlmart
14:55
7708 781c 500
Reposted fromGIFer GIFer viaArtifexExMachina ArtifexExMachina
kissgirlmart
06:56
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw

July 17 2017

kissgirlmart
09:10
Reposted fromdoener doener viasbguys sbguys

July 16 2017

17:42
7363 bbdf 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaskrzacik skrzacik
kissgirlmart
17:39
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead

July 12 2017

kissgirlmart
20:55
0772 4f11 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl